Regulamin Ośrodka Bursztyn

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BURSZTYN

 

 1. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2.  
 1. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bursztyn.
 2.  
 1. 3. Dobę hotelową rozpoczynamy o godzinie 15:00, a kończymy o godzinie 11:00.
 2.  
 1. 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 2.  
 1. 5. Osoby niezameldowane w ośrodku, mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 2.  
 1. 6. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku uprawniają: dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na konto bankowe, potwierdzenie rezerwacji, okazanie dowodu tożsamości oraz pełna zapłata za pobyt wypoczynkowy.
 2.  
 1. 7. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu następuje przelewem na konto Ośrodka lub gotówką najpóźniej w dniu przyjazdu, z wyjątkiem opłaty miejscowej, która regulowana może być wyłącznie gotówką.
 2.  
 1. 8. Zaliczkę należy wpłacić przelewem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od telefonicznej lub mailowej rezerwacji. Zwrot zaliczki przysługuje w przypadku rezygnacji z wypoczynku zgłoszonej w terminie nie poźniejszym jak 30 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu w Ośrodku. Rezygnacja w okresie krótszym powoduje przepadek zaliczki.
 2.  
 1. 9. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie przysługuje zwrot opłaty wczasowej.
 2.  
 1. 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają/szkodzą innym Gościom.
 2.  
 1. 11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
 2.  
 1. 12. Ośrodek Wypoczynkowy Bursztyn może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
 2.  
 1. 13. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. 
 2.  
 3. 14. Szkody powstałe z winy wczasowiczów obciążają wczasowicza. W przypadku wykrycia szkody po wyjeździe wczasowicza komisyjnie sporządza się protokół szkody i ustala się dane osoby winnej szkody celem obciążenia jej kosztami szkody.
 4.  
 1. 15. Bezwzględnie zakazuje się gotowania posiłków w pokojach oraz wynoszenia podczas bufetu śniadaniowego jedzenia poza teren Restauracji. Zakazuje się wnoszenia własnego jedzenia/napojów/alkoholu na teren Restauracji bez każdorazowej zgody kierownika Sali.
 2.  
 1. 16. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 400zł.  W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 4000zł.
 2.  
 1. 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, urządzeń elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2.  
 1. 18. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.
 2.  
 1. 19. W pokojach/apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 2.  
 1. 20. Ośrodek przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami domowymi. Za dodatkową opłatą w pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 2.  
 1. 21. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. 
 2.  
 1. 22. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 2.  
 1. 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu/pokoju. 
 2.  
 1. 24.Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking Ośrodka jest niestrzeżony.
 2.  
 1. 25. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu. 
 2.  
 1. 26. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 2.  
 1. 27. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 2.  
 1. 28. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: rezerwacje.bursztyn@interia.pl
 2.  
 1. 29. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI ZE SPRZĘTEM SPORTOWYM

 1. 1. Sala ze sprzętem sportowym jest otwarta codziennie w godz.12:00-21:00.
 2. 2. Zabrania się przebywania na terenie sali poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
 3. 3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z sali, zamknięcia jej w całości lub części.
 4. 4. Każda osoba korzystająca ze sprzętu sportowego jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu, obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się ich zapisom i poleceniom obsługi.
 5. 5. Każda osoba korzystająca z urządzeń i sprzętu sportowego znajdujących się w Sali jest obowiązana do zapoznania się z ich instrukcją obsługi i użytkowania oraz do ich bezwzględnego przestrzegania.
 6. 6. Sala jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjno-sportowych.
 7. 7. Wstęp na salę odbywa się po wykupieniu biletu lub karnetu na określoną godzinami tercję. Po upływie tercji użytkownik jest obowiązany opuścić salę.
 8. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, karnet do wielokrotnego wstępu w okresie, na który został wydany. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo korzystania z siłowni.
 9. 8. Wstęp na teren sali oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 10. 9. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są zgłoszenie się w recepcji.
 11. 10. Każdy korzystający z Sali ze sprzętem sportowym przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 12. 11. Każda osoba korzystająca ze sprzętu sportowego powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sali ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
 13. 12. Ze sprzętu sportowego mogą korzystać osoby:
  1. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność
  2. które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność
  3. które nie ukończyły 15 lat - pod bezpośrednią opieką rodziców / prawnych opiekunów
 14. 13. Ze sprzętu sportowego należy korzystać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.). Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 15. 14. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni.
 16. 15. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 17. 16. Jednocześnie z Sali może korzystać maksymalnie 15 osób.
 18. 17. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na siłownię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób stwarzałoby sytuacje zagrożenia dla użytkowników.
 19. 18. Użytkownicy będą wpuszczani na salę nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.
 20. 19. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
 21. 20. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
 22. 21. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników sali oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności:
  1. - przebierania się poza szatnią,
  2. - wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
  3. - przebywanie w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
  4. - wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  5. - palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
  6. - żucie gumy i spożywanie pokarmów,
  7. - wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  8. - zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni,
  9. - niszczenie urządzeń i wyposażenia siłowni,
  10. - wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację,
  11. - hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym na terenie siłowni,
  12. - wchodzenie na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone,
  13. - ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (toreb, butelek, itp),
  14. - wykonywanie ćwiczeń siłowych bez rozgrzewki,
  15. - ćwiczenie z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, 
  16. - korzystania ze sprzętu sportowego, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu,
  17. - korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia sali niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  18. - wykonywania ćwiczeń siłowych na ławce w pozycji leżącej oraz treningu z dużymi obciążeniami, bez asekuracji instruktora lub osób współćwiczących,
  19. - gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
  20. - wkładania kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów,
  21. - zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi,
  22. - ćwiczenia luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  23. - ćwiczeń przy użyciu stojaków do sztangi ustawionymi na różnych wysokościach,
  24. - wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
  25. - prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa
 23. - Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 24. 22. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.  
 25. 23. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. 
 26. 24. Na terenie sali nie zapewnia się stałej opieki medycznej. 
 27. 25. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 28. 26. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 29. 27. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Kierownictwo obiektu  nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 30. 28. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do szatni. Rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela wydaje w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 31. 29. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo obiektu.  
 32. 30. Kierownictwo obiektu  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

REGULAMIN GABINETU MASAŻU W OWB

1. W ramach niniejszego regulaminu osobę płci żeńskiej, jak i męskiej określa się mianem „klient”, zaś Gabinet Masażu, skrótem OWB.

2. Zakup masażu/produktu i/lub skorzystanie z innych usług w OWB równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych  do korzystania z usług oferowanych przez OWB oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu i innych procedur OWB.

3. Klientem OWB może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, która w dniu w chwili zakupu usługi nie znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości.

4. Personel OWB zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu/ wykonywanej usługi oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.

5. Personel OWB zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta i zachowania w tajemnicy jego danych osobowych.

6. Personel OWB zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu do 24 godzin przed jego terminem.

7. Personel OWB zastrzega sobie prawo do:

 - odmowy wykonania usługi na rzecz osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

-  natychmiastowego przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.);

- odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych;

w każdym z powyżej opisanych przypadków zostanie pobrana opłata za masaż w pełnej wysokości.

8. Opłaty za masaż pobierane są przed/bezpośrednio po masażu wg umownego cennika i nie podlegają zwrotowi. Cennik może ulec zmianie.

9. W trosce o wysoką jakość usług w OWB klient jest zobowiązany przyjść 5min wcześniej na umówioną godzinę . Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje czas samego masażu.

10. OWB nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w gabinecie.

11. Każdy klient OWB zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu i procedur OWB.

12. Właściciel OWB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

16. Regulamin obowiązuje od 20.10.2014 r.

 

 

Ośrodek wypoczynkowy Bursztyn
ul. Falowa 8,
80-680 Gdańsk
Pomorskie
tel. +48 664-927-617
fax. +48 (58) 308 00 63
rezerwacja


dojazd

linie dzienne: 112, 186, 212
linie nocne: N7, N9
kliknij w wybraną linię, aby otworzyć rozkład

JĘZYK: