Regulamin Ośrodka Bursztyn

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BURSZTYN

 

 1. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2.  
 1. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bursztyn.
 2.  
 1. 3. Dobę hotelową rozpoczynamy o godzinie 15:00, a kończymy o godzinie 11:00.
 2.  
 1. 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 2.  
 1. 5. Osoby niezameldowane w ośrodku, mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 2.  
 1. 6. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku uprawniają: dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na konto bankowe, potwierdzenie rezerwacji, okazanie dowodu tożsamości oraz pełna zapłata za pobyt wypoczynkowy.
 2.  
 1. 7. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu następuje przelewem na konto Ośrodka lub gotówką najpóźniej w dniu przyjazdu, z wyjątkiem opłaty miejscowej, która regulowana może być wyłącznie gotówką.
 2.  
 1. 8. Zaliczkę należy wpłacić przelewem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od telefonicznej lub mailowej rezerwacji. Zwrot zaliczki przysługuje w przypadku rezygnacji z wypoczynku zgłoszonej w terminie nie poźniejszym jak 30 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu w Ośrodku. Rezygnacja w okresie krótszym powoduje przepadek zaliczki.
 2.  
 1. 9. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie przysługuje zwrot opłaty wczasowej.
 2.  
 1. 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają/szkodzą innym Gościom.
 2.  
 1. 11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
 2.  
 1. 12. Ośrodek Wypoczynkowy Bursztyn może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
 2.  
 1. 13. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. 
 2.  
 3. 14. Szkody powstałe z winy wczasowiczów obciążają wczasowicza. W przypadku wykrycia szkody po wyjeździe wczasowicza komisyjnie sporządza się protokół szkody i ustala się dane osoby winnej szkody celem obciążenia jej kosztami szkody.
 4.  
 1. 15. Bezwzględnie zakazuje się gotowania posiłków w pokojach oraz wynoszenia podczas bufetu śniadaniowego jedzenia poza teren Restauracji. Zakazuje się wnoszenia własnego jedzenia/napojów/alkoholu na teren Restauracji bez każdorazowej zgody kierownika Sali.
 2.  
 1. 16. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 400zł.  W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 4000zł.
 2.  
 1. 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, urządzeń elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2.  
 1. 18. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.
 2.  
 1. 19. W pokojach/apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 2.  
 1. 20. Ośrodek przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami domowymi. Za dodatkową opłatą w pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 2.  
 1. 21. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. 
 2.  
 1. 22. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 2.  
 1. 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu/pokoju. 
 2.  
 1. 24.Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking Ośrodka jest niestrzeżony.
 2.  
 1. 25. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu. 
 2.  
 1. 26. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 2.  
 1. 27. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 2.  
 1. 28. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: rezerwacje.bursztyn@interia.pl
 2.  
 1. 29. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

 

 

 1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI ZE SPRZĘTEM SPORTOWYM - pdf
 2. REGULAMIN GABINETU MASAŻU W OWB - pdf

 

 1. Regulamin Wypożyczenia Rowerów

 

 1. 1. Warunkiem wypożyczenia rowerów jest dokonanie rezerwacji przez Wypożyczającego i akceptacja przez niego  postanowień  niniejszego Regulaminu.
 2.  
 3. 2. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności używać roweru zgodnie z przeznaczeniem oraz na zasadach określonych Regulaminem.
 4.  
 5. 3. Wypożyczający  zobowiązuje  się  oddać  rower  sprawny  technicznie,  w stanie niepogorszonym.
 6.  
 7. 4. Prawo do wypożyczania rowerów mają osoby, które ukończyły 15 lat. Osoby młodsze muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich, a w przeciwnym razie dostarczyć do recepcji Ośrodka pisemną zgodę na samodzielne użytkowanie rowerów.
 8.  
 9. 5. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczone rowery  od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu.
 10.  
 11. 6. Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy Wypożyczającego.
 12.  
 13. 7. Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
 14.  
 15. 8. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym pracownika Ośrodka Bursztyn oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej jednostce Policji.
 16.  
 17. 9. Zabronione  jest  korzystanie z rowerów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 18.  
 19. 10. Wypożyczający  ponosi  pełną  i  całkowitą  odpowiedzialność  oraz  zobowiązuje  się  do pokrycia  wszelkich  mandatów,  opłat  itp.,  otrzymanych  przez  uczestników wycieczek, wynikających z ich winy.
 20.  
 21. 11.Wypożyczający  ponosi  pełną  i  całkowitą  odpowiedzialność  oraz  zobowiązuje  się  do pokrycia wszelkich kosztów związanych z następstwem nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkich szkód powstałych w związku z wypożyczeniem rowerów.
 22.  
 23. 12. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się przed jazdą, że rowery są zdatne do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.
 24.  
 25. 13. W  przypadku  stwierdzenia  podczas  wypożyczenia  roweru  jakiejkolwiek  usterki  roweru Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu pracownikowi Ośrodka Bursztyn  i zwrotu roweru.
 26.  
 27. 14. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie pracownikowi Ośrodka Bursztyn . W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Wypożyczający jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie pracownika Ośrodka Bursztyn
 28.  
 29. 15. Zabronione  jest  samodzielne  dokonywanie  jakichkolwiek  napraw,  modyfikacji  oraz  wymiany części w wypożyczonym rowerze.
 30.  
 31. 16. Wypożyczający  jest zobowiązany jest do zwrotu rowerów w dniu wypożyczenia i w godzinie ustalonej z pracownikiem OW Bursztyn
 32.  
 1. 17. Ośrodek Bursztyn nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu spowodowane złym stanem technicznym sprzętu, jego awarią podczas użytkowania bądź nienależytym jego użytkowaniem.
 2.  
 3. 18. Zwrócenie rowerów po godzinach ustalonych jest traktowane jako naruszenie Regulaminu w związku z czym zostanie naliczona opłata jednorazowa w wysokości 30zł za rower. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Wypożyczający wcześniej poinformuje telefonicznie pracownika recepcji o zwróceniu sprzętu po umówionych godzinach. 
 4.  
 5. 19. Akceptacja   niniejszego   Regulaminu  oraz  wypożyczenie  rowerów  są  równoznaczne  z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

 

Ośrodek wypoczynkowy Bursztyn
ul. Falowa 8,
80-680 Gdańsk
Pomorskie
tel. +48 664-927-617
fax. +48 (58) 308 00 63
rezerwacja


dojazd

linie dzienne: 112, 186, 212
linie nocne: N7, N9
kliknij w wybraną linię, aby otworzyć rozkład

JĘZYK: